Laschen

Gabellaschen, gerade S19 (Form A)
Gabellaschen, gerade S22 (Form A)
Gabellaschen, gerade S25 (Form A)
Gabellaschen, gerade S28 (Form A)
Reduktions-Gabellaschen, gerade (nach Form A)
Gabellaschen, gerade für U-Bügel (Form C)
Verlängerungslaschen (Form A)
Verlängerungslaschen, gedreht (Form B)
Verlängerungslaschen (Form C)
Doppellaschen, gerade
Reduktions-Doppellaschen, gerade